Our Boys

NIKO

NIKO

NIKO

Smooth Face Male Mi-Ki

Brindle, smooth face male Mi-Ki

JAX

NIKO

NIKO

Long Coat Male Mi-Ki

Tri-Color, long coat male Mi-Ki

Kody

NIKO

Kody

Chocolate, long coat, male Mi-Ki

Chocolate, long coat male Mi-Ki

Contact Us

Contact Us

We love talking about our Mi-Kis!

Dakota Mi-Kis

Located in South Dakota

(H) (605) 878-2372 or (C) (605) 881-2857